Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI
Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. L’estat de dret: el seu funcionament. El model polític espanyol: la Constitució espanyola i l’estat de les autonomies. La política com a servei a la ciutadania: la responsabilitat pública. El deure de transparència en la gestió pública.
  2. Les societats democràtiques com a societats plurals i obertes.
  3. Les democràcies representatives. El parlament. La participació dels ciutadans.
  4. Les eleccions. L’opinió pública.
  5. Diversitat social i cultural. Convivència de cultures diferents en una societat plural dins del marc constitucional.
  6. La dimensió econòmica de la societat humana. Llibertat política i llibertat econòmica. El paper de la iniciativa econòmica privada en la generació de la riquesa i el foment de l’esperit emprenedor. Les ONG i la societat civil.
  7. Consum racional i responsable. Reconeixement dels drets i deures dels consumidors.
  8. Estructura i funcions de la protecció civil. Prevenció i gestió dels desastres naturals i provocats.
  9. La circulació viària i la responsabilitat ciutadana. Accidents de circulació: causes i conseqüències.