Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Currículum > Continguts mínims de l’Educació Eticocívica
Continguts mínims de l’Educació Eticocívica

Reial decret 1190/2012, de 3 d’agost, pel qual es modifiquen el Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària, i el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria.

per filosofem | 13/09/2012


Objectius

Les matèries educació per a la ciutadania i els drets humans i l’educació
eticocívica en aquesta etapa tenen com a objectiu el desenvolupament de les
capacitats següents:

 1. Reconèixer la condició humana en la seva dimensió individual i social.
 2. Desenvolupar les habilitats comunicatives i socials que permeten participar
  en activitats de grup amb actitud solidària i tolerant, utilitzant el diàleg i la mediació
  per abordar els conflictes.
 3. Desenvolupar la iniciativa personal assumint responsabilitats i practicar
  formes de convivència i participació basades en el respecte, la cooperació i el
  rebuig a la violència, als estereotips i als prejudicis.
 4. Conèixer i valorar la Declaració universal dels drets humans, el Conveni
  europeu de drets i llibertats i la Constitució espanyola, i identificar els valors que els
  fonamenten.
 5. Conèixer i valorar la igualtat essencial dels éssers humans i la relació
  existent entre la llibertat i la responsabilitat individuals.
 6. Reconèixer la igualtat de drets entre homes i dones, valorar la diferència de
  sexes i la igualtat de drets entre ells i rebutjar els estereotips i prejudicis que
  suposin discriminació entre homes i dones. Fomentar la coresponsabilitat i el fet de
  compartir les tasques domèstiques i de cura, tant pels homes com per les dones.
 7. Conèixer i apreciar els principis que fonamenten els sistemes democràtics i
  el funcionament de l’Estat espanyol i de la Unió Europea, les seves institucions, les
  seves normes i els processos politicojurídics, els seus valors i símbols.
 8. Conèixer els fonaments de la forma de vida democràtica i aprendre a obrar
  d’acord amb aquests en els diferents àmbits de convivència.
 9. Assumir el principi de correlació entre deures i drets i reflexionar sobre les
  causes que provoquen la violació dels drets.
 10. Valorar la importància de la participació en la vida política o altres formes
  de participació ciutadana, com ara la cooperació, l’associacionisme i el voluntariat.
 11. Conèixer en els seus termes fonamentals la Constitució espanyola, la
  Declaració dels drets humans i el Conveni europeu de drets i llibertats. Valorar les
  accions encaminades a la consecució d’una pau i seguretat fonamentades en el
  respecte a aquests drets fonamentals, i la participació activa com a mitjà per
  aconseguir un món més just.
 12. Adquirir un pensament crític i reflexiu, basat en un coneixement rigorós i
  ben informat, així com valorar les raons i els arguments dels altres.
 13. Conèixer les normes de seguretat viària i les causes i conseqüències dels
  accidents de circulació.
 14. Assumir una cultura de respecte al medi ambient i uns hàbits de vida
  saludables que els protegeixin davant les malalties i davant les addiccions.

Continguts

 • Bloc 1. Continguts comuns.
  • Reconeixement dels criteris, valors i arguments implicats en diferents postures
   ètiques i polítiques.
  • Preparació i realització de debats sobre problemes de l’entorn immediat o de
   caràcter global, sobre qüestions d’actualitat i dilemes eticocívics, considerant les
   posicions i alternatives existents.
  • Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades pels
   mitjans de comunicació sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat.
  • Reconeixement de les violacions de drets humans i de llibertats i de les
   injustícies en el món contemporani. La llibertat i la justícia com a objectiu.
  • Participació en projectes que impliquin solidaritat dins i fora del centre.
 • Bloc 2. Llibertat i responsabilitat.
  • El caràcter moral i social de les accions humanes. Llibertat i responsabilitat com
   a condicions de possibilitat de l’acció política i moral.
  • Els criteris morals i la noció de valor. El bé i la justícia com a valors fonamentals
   de l’acció personal i social humana.
  • L’especificitat del discurs sobre el que és bo i el que és just. Presentació de
   l’àmbit de reflexió propi de la filosofia.
 • Bloc 3. Teories ètiques. Els drets humans.
  • Les teories ètiques.
  • Els drets humans com a referència universal per a la conducta humana. Drets
   cívics i polítics. Drets econòmics, socials i culturals. Evolució, interpretacions i
   defensa efectiva dels drets humans.
  • Les diferències socials i culturals. Rebuig de les actituds d’intolerància, injustícia
   i exclusió.
  • Els drets humans en les noves tecnologies de la informació. Els drets humans i
   el respecte a la vida i a la dignitat humana en el context de la nova biotecnologia.
 • Bloc 4. Ètica i política. La democràcia. Els valors constitucionals.
  • Democràcia i participació ciutadana.
  • Institucions democràtiques de l’Estat Espanyol, de la comunitats autònomes i
   de la Unió Europea: fonament i funcionament. L’ordenament jurídic espanyol com a
   instrument de regulació de la convivència. Institucions i normes fonamentals.
  • La Constitució espanyola. Drets i deures fonamentals en la Constitució.
  • Educació civicotributària.
 • Bloc 5. Problemes socials del món actual.
  • Factors que generen problemes i discriminacions. Valoració ètica des dels drets
   humans. Propostes d’actuació.
  • La globalització i el desenvolupament. Poder i mitjans de comunicació.
  • Ciutadania global. Desenvolupament humà sostenible. Cooperació. Els
   moviments compromesos en la defensa dels drets humans.
  • Els conflictes armats i l’actuació de la comunitat internacional en la seva
   resolució.
 • Bloc 6. La igualtat entre homes i dones.
  • Dignitat de la persona, igualtat en llibertat i diversitat.
  • Causes i factors de la discriminació de les dones. Igualtat de drets i de fet.
  • Alternatives a la discriminació. Prevenció i protecció integral de la violència
   contra les dones.

Criteris d’avaluació

 1. Conèixer els trets propis de la moralitat humana i els conceptes bàsics de
  l’estructura moral dels éssers humans.
 2. Diferenciar els trets bàsics que caracteritzen la dimensió moral de les
  persones (les normes, la jerarquia de valors, els costums, etc.) i els principals
  problemes morals.
 3. Identificar i expressar les principals teories ètiques.
 4. Reconèixer els drets humans com a principal referència ètica de la
  conducta humana i identificar l’evolució dels drets cívics, polítics, econòmics,
  socials i culturals.
 5. Comprendre i expressar el significat històric i filosòfic de la democràcia com
  a forma de convivència social i política.
 6. Reconèixer els valors fonamentals de la democràcia en la Constitució
  espanyola i la noció de sistema democràtic com a forma d’organització política a
  Espanya i al món.
 7. Analitzar les causes que provoquen els principals problemes socials del
  món actual, utilitzant de manera crítica la informació que proporcionen els mitjans
  de comunicació i identificar solucions compromeses amb la defensa de formes de
  vida més justes.
 8. Reconèixer l’existència de conflictes i les seves principals causes. Valorar
  el dret internacional humanitari.
 9. Distingir igualtat i diversitat i les causes i els factors de discriminació.
  Conèixer les principals fites en la història dels drets de les dones. Rebutjar
  qualsevol discriminació o violència envers la dona.
 10. Justificar les pròpies posicions utilitzant sistemàticament l’argumentació i
  el diàleg i participar de manera democràtica i cooperativa en les activitats del centre
  i de l’entorn.
 11. Identificar problemes ètics de les tecnologies de la informació i la
  comunicació i del nostre model de desenvolupament tecnològic.»

Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge