Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Currículum > Continguts mínims d’Educació per a la ciutadania i els drets humans
Continguts mínims d’Educació per a la ciutadania i els drets humans

per filosofem | 13/09/2012


Objectius

Les matèries educació per a la ciutadania i els drets humans i l’educació eticocívica en aquesta etapa tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Reconèixer la condició humana en la seva dimensió individual i social.
 • Desenvolupar les habilitats comunicatives i socials que permeten participar en activitats de grup amb actitud solidària i tolerant, utilitzant el diàleg i la mediació per abordar els conflictes.
 • Desenvolupar la iniciativa personal assumint responsabilitats i practicar formes de convivència i participació basades en el respecte, la cooperació i el rebuig a la violència, als estereotips i als prejudicis.
 • Conèixer i valorar la Declaració universal dels drets humans, el Conveni europeu de drets i llibertats i la Constitució espanyola, i identificar els valors que els fonamenten.
 • Conèixer i valorar la igualtat essencial dels éssers humans i la relació existent entre la llibertat i la responsabilitat individuals.
 • Reconèixer la igualtat de drets entre homes i dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets entre ells i rebutjar els estereotips i prejudicis que suposin discriminació entre homes i dones. Fomentar la coresponsabilitat i el fet de compartir les tasques domèstiques i de cura, tant pels homes com per les dones.
 • Conèixer i apreciar els principis que fonamenten els sistemes democràtics i el funcionament de l’Estat espanyol i de la Unió Europea, les seves institucions, les seves normes i els processos politicojurídics, els seus valors i símbols.
 • Conèixer els fonaments de la forma de vida democràtica i aprendre a obrar d’acord amb aquests en els diferents àmbits de convivència.
 • Assumir el principi de correlació entre deures i drets i reflexionar sobre les causes que provoquen la violació dels drets.
 • Valorar la importància de la participació en la vida política o altres formes de participació ciutadana, com ara la cooperació, l’associacionisme i el voluntariat.
 • Conèixer en els seus termes fonamentals la Constitució espanyola, la Declaració dels drets humans i el Conveni europeu de drets i llibertats. Valorar les accions encaminades a la consecució d’una pau i seguretat fonamentades en el respecte a aquests drets fonamentals, i la participació activa com a mitjà per aconseguir un món més just.
 • Adquirir un pensament crític i reflexiu, basat en un coneixement rigorós i ben informat, així com valorar les raons i els arguments dels altres.
 • Conèixer les normes de seguretat viària i les causes i conseqüències dels accidents de circulació.
 • Assumir una cultura de respecte al medi ambient i uns hàbits de vida saludables que els protegeixin davant les malalties i davant les addiccions.

Continguts

 • Bloc 1. Continguts comuns.
  • Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats i capacitat per
   acceptar les opinions dels altres. El diàleg.
  • Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la realitat.
  • Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades pels
   mitjans de comunicació sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat. Fets i opinions.
 • Bloc 2. Persona i societat.
  • Autonomia personal i relacions interpersonals. Models socioculturals i
   autoestima, gestió de les emocions, desenvolupament de factors de protecció
   davant de les malalties, les addiccions i el consumisme.
  • El caràcter social de l’ésser humà: persona i societat. La família en el marc de
   la Constitució espanyola. El desenvolupament d’actituds no violentes en la
   convivència diària. La noció de ciutadania. Els criteris jurídics d’adquisició de la
   nacionalitat espanyola. Els valors fonamentals de la Constitució espanyola: els
   seus símbols. Drets civils, polítics, econòmics i socials. La justícia.
  • L’equitat i la solidaritat. La cura de les persones dependents. Ajuda a companys
   o persones en situació desafavorida.
  • La participació al centre educatiu.
 • Bloc 3. Deures i drets ciutadans.
  • Declaració universal dels drets humans i altres pactes i convenis internacionals
   associats, com ara el Conveni internacional de drets civils i polítics de Nacions
   Unides i el Conveni Europeu de Drets i Llibertats. La protecció dels drets humans
   davant de les seves violacions. Els tribunals internacionals. L’extensió dels drets
   humans: un repte del món actual.
  • Igualtat de drets i diversitat. Respecte i valoració crítica de les opcions personals
   dels ciutadans amb respecte als límits imposats per la legislació.
   La conquesta dels drets de les dones i la seva situació en el món actual. Els
   drets laborals i la conciliació entre la vida laboral i familiar.
  • Els deures envers la naturalesa i el medi ambient. Gestió de residus i consum
   eficient. Preservació del nostre patrimoni natural. La contaminació acústica.
   Béns comuns i serveis públics. Els impostos i la contribució dels ciutadans al
   sosteniment dels serveis d’interès general. L’estat de benestar. Nocions bàsiques
   sobre el sistema de la Seguretat Social i el sistema espanyol de pensions.
 • Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI.
  • L’estat de dret: el seu funcionament. El model polític espanyol: la Constitució
   espanyola i l’estat de les autonomies. La política com a servei a la ciutadania: la
   responsabilitat pública. El deure de transparència en la gestió pública.
  • Les societats democràtiques com a societats plurals i obertes.
  • Les democràcies representatives. El parlament. La participació dels ciutadans.
  • Les eleccions. L’opinió pública.
  • Diversitat social i cultural. Convivència de cultures diferents en una societat
   plural dins del marc constitucional.
  • La dimensió econòmica de la societat humana. Llibertat política i llibertat
   econòmica. El paper de la iniciativa econòmica privada en la generació de la
   riquesa i el foment de l’esperit emprenedor. Les ONG i la societat civil.
  • Consum racional i responsable. Reconeixement dels drets i deures dels
   consumidors.
  • Estructura i funcions de la protecció civil. Prevenció i gestió dels desastres
   naturals i provocats.
  • La circulació viària i la responsabilitat ciutadana. Accidents de circulació: causes
   i conseqüències.
 • Bloc 5. Ciutadania en un món global.
  • Els conflictes en el món actual: terrorisme, estats fallits, fanatisme religiós. Dret
   internacional humanitari.
  • La lluita contra el subdesenvolupament i accions per aconseguir un món més
   pròsper i més just.
  • Globalització i interdependència: L’ús de les tecnologies de la informació i la
   comunicació, noves formes de relació i oci. Dret a la privacitat i respecte a la
   propietat intel·lectual.

Criteris d’avaluació

 • Valorar la llibertat i responsabilitat personals. Identificar i rebutjar, a partir de l’anàlisi de fets reals o figurats, situacions de discriminació.
 • Participar en la vida del centre i de l’entorn i practicar el diàleg.
 • Rebutjar la discriminació i qualsevol violació dels drets humans. Utilitzar diferents fonts d’informació i considerar les diferents posicions i alternatives existents en els debats que es plantegin sobre problemes i situacions de caràcter local o global.
 • Identificar els principis bàsics de la Declaració universal dels drets humans i la seva evolució, distingir situacions de violació d’aquests.
 • Reconèixer els principis democràtics i les institucions fonamentals que estableixen la Constitució espanyola i els estatuts d’autonomia i descriure l’organització, les funcions i les formes d’elecció d’alguns òrgans de govern municipals, autonòmics i estatals.
 • Identificar els principals serveis públics que han de garantir les administracions, reconèixer la contribució dels ciutadans en el seu manteniment i mostrar, davant situacions de la vida quotidiana, actituds cíviques relatives a la cura de la salut, l’entorn, la seguretat viària, la protecció civil i el consum responsable.
 • Conèixer i valorar l’impacte de les noves tecnologies (dret a la privacitat i respecte a la propietat intel·lectual), la globalització, o alguns dels trets de les nostres societats actuals (pluralitat cultural, societat del coneixement, etc.) en la nostra convivència cívica.
 • Reconèixer l’existència de conflictes i les seves principals causes. Valorar la importància del dret internacional humanitari per pal·liar les conseqüències dels conflictes.

Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge