Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Currículum > Currículum de l’Educació Eticocívica
Currículum de l’Educació Eticocívica

per filosofem | 10/01/2008


Objectius:

L’ensenyament de l’Educació eticocívica en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de les capacitats següents:

 1. Conéixer i comprendre els trets específics que fonamenten la
  moralitat humana; valorar el significat de la dignitat personal, de la llibertat, del bé i de la veritat; reflexionar sobre els principis que orienten la conducta.
 2. Comprendre la gènesi dels valors i de les normes morals, plantejant el problema de la seua fonamentació, amb especial referència als valors que arrepleguen la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
 3. Conéixer les principals teories ètiques, tractant de comprendre les seues aportacions originals i les seues propostes sobre els principals problemes morals de la nostra època.
 4. Identificar i analitzar els principals conflictes morals del món
  actual en què es manifesten tesis antropològiques i ètiques diferents.
 5. Analitzar el pluralisme cultural i moral de les societats modernes, i identificar les raons en què es recolzen els distints plantejaments ètics que hi conviuen.
 6. Identificar i analitzar les diferents formes d’organització política de les societats actuals, sobretot el sistema democràtic i l’Estat social de dret, valorar críticament els seus èxits, les seues deficiències i el seu horitzó ètic de busca de justícia i llibertat.
 7. Adquirir una independència de criteri i judici crític, per mitjà de la reflexió racional dels problemes ètics, i valorar l’adquisició d’hàbits de conducta moral que planifiquen la pròpia vida.

Continguts

 • Bloc 1. Continguts comuns
  • Utilització del diàleg i del debat en el plantejament dels conflictes i dilemes morals, estimulant la capacitat argumentativa.
  • Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades per diverses fonts sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat.
  • Reconeixement i valoració de les violacions de drets humans i de llibertats i de les injustícies en el món contemporani.
  • La llibertat i la justícia com a objectius de les nostres formes de vida.
  • Participació en projectes que impliquen solidaritat dins i fora del centre.
 • Bloc 2. Identitat i alteritat. Educació afectivo-emocional
  • Identitat personal, llibertat i responsabilitat.
  • La persona com subjecte moral.
  • La resposta ètica als interrogants del ser humà.
  • La dignitat humana. El respecte a cada ésser humà, amb independència de qualsevol condició o circumstància personal o social.
  • La persona com a ser social. L’obertura als altres. Les relacions interpersonals. La violència com a mal moral.
  • Les emocions: la seua expressió i el seu control-** La convivència. Actituds socials i criteris morals. El reconeixement dels drets i el compliment dels deures com a condició imprescindible de la convivència.
 • Bloc 3. Teories ètiques
  • L’ètica com a reflexió racional sobre l’acció humana. Fonamentació de la vida moral.
  • Heteronomia i autonomia. Valors i normes morals.
  • Trets fonamentals de les principals teories ètiques. Ètiques dels fins i ètiques del deure.
  • Ètica, dret i política.
 • Bloc 4. Ètica i política. La democràcia. Els valors constitucionals
  • L’ètica i la política. El problema dels fins i els mitjans. Violència legítima i violència il·legítima.
  • El poder. L’autoritat i la seua legitimació.
  • La democràcia liberal. El govern de la majoria i el respecte als
   drets individuals.
  • Les institucions democràtiques. La separació de poders. El Parlament com a dipositari de la sobirania nacional; el govern democràtic i el seu control; el poder judicial i el Tribunal Constitucional.
  • L’ordenament jurídic com a instrument de regulació de la convivència. Dret i justícia.
  • Els valors superiors de la Constitució: la igualtat en dignitat i
   drets. Les llibertats bàsiques i el pluralisme polític. Els drets de les valencianes i dels valencians en l’Estatut d’Autonomia.
 • Bloc 5. Drets humans i reptes del món actual
  • Els drets humans. Fonamentació ètica. Evolució, interpretacions i defensa activa dels drets humans. Les discriminacions i violacions dels drets humans en el món actual.
  • La globalització. Seguretat jurídica, llibertat i economia de mercat com a motors del desenrotllament. La cooperació internacional. El desenrotllament humà sostenible.
  • La democràcia en el món contemporani. L’extensió de la democràcia. Els totalitarismes del segle XX: dictadures feixistes, comunistes i fonamentalistes.
  • La ciutadania global enfront de les amenaces del nacionalisme excloent i del fanatisme religiós. Els conflictes armats i l’actuació de la comunitat internacional en defensa de la pau, llibertat i seguretat. La promoció de la pau, la llibertat i la justícia.
 • Bloc 6. La igualtat entre homes i dones
  • La comuna i la mateixa dignitat de la persona, igualtat en llibertat i diversitat.
  • Situacions de discriminació de les dones en el món. Causes i factors. Igualtat de drets i de fet.
  • La lluita contra la discriminació i la busca de la igualtat. Prevenció de la violència contra les dones, i la seua protecció integral.

Criteris d’avaluació

 1. Conéixer els trets propis de la moralitat humana i els conceptes bàsics de l’estructura moral dels sers humans, com ara la dignitat personal, el valor, la norma, el deure i la responsabilitat moral.
 2. Conéixer i exposar de manera adequada les principals teories
  ètiques. Distingir les diferències i similituds que existixen entre elles.
 3. Identificar i expressar de manera fonamentada els principals
  conflictes morals del món actual en què es presenten d’una manera clara posicions ètiques diferents o oposades.
 4. Reconéixer els drets humans com a la principal referència ètica i identificar l’evolució dels drets cívics, polítics, econòmics, socials i culturals.
 5. Conéixer i expressar de manera correcta i raonada la noció de sistema democràtic i de l’Estat social de dret com a forma d’organització política a Espanya i en el món.
 6. Conéixer i expressar adequadament els principals nuclis conceptuals d’alguns sistemes ètics occidentals que més han contribuït al reconeixement de les llibertats i els drets de les persones en tot el món.
 7. Analitzar les causes que provoquen els principals problemes de naturalesa social i política del món actual. Reconéixer la falta de llibertat, seguretat i justícia com a factors determinants en l’aparició de la discriminació i la pobresa.
 8. Analitzar els conflictes més rellevants del món actual. Identificar les amenaces a la llibertat i a la pau (totalitarismes, fanatismes, nacionalismes agressius i excloents, etc.).
 9. Analitzar el camí recorregut cap a la igualtat de drets de les
  dones, rebutjar tota possible discriminació i violència contra elles.
 10. Utilitzar el diàleg com a mitjà adequat per a justificar les pròpies posicions ètiques i per a refutar les alienes.

Veure en línia: Currículum de totes les matèries de l’ESO al País Valencià

Postdata

Font: DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’ESO a la Comunitat Valenciana.


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge