Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Currículum > Avaluació en ESO
Avaluació en ESO

ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria

per filosofem | 25/06/2009


Versión en Castellano: Evaluación en ESO

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’aquesta etapa serà continuada i diferenciada segons les distintes matèries del currículum. Així mateix, ...el professorat avaluarà tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos d’ensenyament i la seua pròpia pràctica docent.

Aquesta ordre determina també els criteris de promoció i els requisits
per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, respectivament, en l’article 7.

Article 5. Requisits de promoció

 1. En l’última sessió d’avaluació que es realitze al mes de juny, en finalitzar el període lectiu ordinari establit pel calendari escolar per a cada curs acadèmic, l’equip docent del grup respectiu promocionarà al curs següent les alumnes i els alumnes que hagen aconseguit els objectius programats, per haver superat totes les matèries.
 2. A fi de facilitar a l’alumnat la recuperació de les matèries amb avaluació negativa del curs en què està matriculat o de cursos anteriors, els centres docents n’organitzaran les proves extraordinàries oportunes en els primers dies del següent mes de setembre. Estes proves seran elaborades i qualificades pel departament didàctic corresponent.
 3. Una vegada realitzades aquestes proves, en sessió d’avaluació extraordinària, l’equip docent corresponent promocionarà al curs següent:
  • L’alumnat que haja superat els objectius de les matèries cursades.
  • L’alumnat que tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim.
  • Excepcionalment, podrà promocionar també l’alumnat amb avaluació negativa en tres matèries quan l’equip docent, assessorat pel departament d’orientació o per qui tinga atribuïdes les seues funcions, considere que la naturalesa de les dites matèries no li impedix seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la dita promoció beneficiarà l’evolució acadèmica d’aquest.
  • En el còmput de les matèries no superades, a l’efecte de promoció, es consideraran tant les matèries del curs mateix, com també les de cursos anteriors. Es consideraran matèries diferents les corresponents a cadascú dels cursos de l’etapa; així mateix, les matèries d’idèntica denominació computaran de forma independent per cada curs. A aquest mateix efecte, la Biologia i Geologia, i la Física i Química de tercer curs mantindran un caràcter unitari, d’acord amb el que establix l’article 6.5 del Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell.
  • L’alumnat que promocione sense haver superat totes les matèries seguirà un programa de reforçament destinat a recuperar els aprenentatges no adquirits i haurà de superar l’avaluació corresponent al dit programa. Aquesta mesura d’atenció a la diversitat serà tinguda en compte a l’efecte de qualificació de les matèries no superades i de promoció. El programa de reforçament l’elaborarà el departament didàctic de la matèria corresponent, d’acord amb el Pla d’Atenció a la Diversitat del centre, assessorat pel departament d’orientació o per qui tinga atribuïdes les seues funcions. En les programacions didàctiques s’establiran els criteris i les estratègies per a elaborar aquests programes de reforçament així com els criteris d’avaluació per a la seua superació. Els centres docents adoptaran mesures organitzadores per a facilitar el desenrotllament dels programes de reforçament.
  • La superació de les matèries amb avaluació negativa forma part del procés d’ensenyament i aprenentatge que es desenrotlla durant el curs acadèmic. Per tant, es realitzarà a través de l’avaluació continuada amb l’objecte que l’alumnat puga incorporar-se progressivament
   a l’activitat acadèmica ordinària del seu curs, sense esperar la prova extraordinària de setembre. No obstant això, si l’alumnat no haguera superat alguna matèria pendent durant el procés d’avaluació continuada, podrà presentar-se a les corresponents proves extraordinàries.
  • L’avaluació de les matèries amb avaluació negativa correspon a
   la professora o al professor respectiu del curs en què es trobe l’alumna o l’alumne. L’avaluació de les matèries no superades que no figuren en el dit curs correspon al departament didàctic.
  • Durant el procés d’avaluació continuada si es considera que l’alumna o l’alumne ha superat matèries pendents, es farà constar en la sessió d’avaluació immediata, en acta complementària, a fi que la qualificació positiva es trasllade a tots els documents d’avaluació. Quan aquesta superació es realitze després de la prova extraordinària de setembre, així es farà constar en els corresponents documents d’avaluació.

Veure en línia: el decret d’avaluació en ESO

Postdata

Font: Ordre de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge