Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Currículum > Currículum de l’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans
Currículum de l’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’ESO de la Comunitat Valenciana

per filosofem | 11/01/2008


Objectius

L’ensenyament de l’ Educació per a la ciutadania i els drets humans
en esta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de les capacitats següents:

 • Reconéixer la condició humana en la seua dimensió individual
 • i social.
 • Reconéixer la relació existent entre la llibertat i la responsabilitat individuals.
 • Conéixer i valorar la igualtat essencial dels sers humans.
 • Desenrotllar i expressar les actituds necessàries per a crear un bon clima de convivència en l’escola, en la família i amb les amistats.
 • Conéixer la Declaració Universal dels Drets Humans, la seua
 • història, els problemes a què s’enfronta la seua implantació i el seu valor com a projecte moral.
 • Reconéixer els drets de les dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets entre ells i rebutjar els estereotips i prejudicis que suposen discriminació.
 • Conéixer i apreciar els principis que fonamenten els sistemes
 • democràtics, les institucions i el funcionament de la Generalitat, de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.
 • Conéixer i valorar la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i identificar els valors que els fonamenten.
 • Valorar la importància de la participació en la vida política i
 • social.
 • Assumir el principi de correlació entre deures i drets i reconéixer les virtuts cíviques.
 • Promoure el coneixement i la valoració de les principals normes de circulació.
 • Valorar la seguretat viària.

Continguts

 • Bloc 1. Continguts comuns
  • Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats. El
   diàleg.
  • Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la realitat.
  • Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades per diverses fonts sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat.
   Fets i opinions.
 • Bloc 2. Relacions interpersonals i participació
  • L’autonomia personal.
  • Llibertat i responsabilitat.
  • La igualtat essencial de tots els sers humans. La no-discriminació. Crítica als prejudicis socials.
  • Les relacions humanes. La família en el marc de la Constitució.
  • La convivència en l’escola.
  • La solidaritat. L’atenció a les persones dependents. L’ajuda als qui estan en situació desfavorida.
  • La participació en el centre educatiu. Òrgans de participació.
  • Les activitats de voluntariat.
 • Bloc 3. Drets i deures ciutadans
  • Els drets humans i la seua història: la Declaració de 1948. Pactes i convenis internacionals. La protecció dels drets humans enfront de les seues violacions. Els tribunals internacionals.
  • L’extensió dels drets humans: un repte del món actual.
  • Igualtat de drets i pluralisme. Les llibertats individuals. Les opcions personals de la ciutadania.
  • La conquesta dels drets de les dones i la seua situació en el món actual.
 • Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI
  • L’Estat de Dret: el seu funcionament.
  • El model polític espanyol: la Constitució Espanyola i l’Estat de les Autonomies. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Unió Europea.
  • Les societats democràtiques com a societats plurals i obertes.
  • Les democràcies representatives. El Parlament. La participació de la ciutadania. Les eleccions. L’opinió pública.
  • La seguretat nacional: funcions de l’exèrcit i de les forces d’ordre públic.
  • La contribució de la ciutadania a través dels impostos al sosteniment dels servicis d’interés general.
  • El consum. Drets i deures de les consumidores i consumidors. La publicitat i la seua influència en la societat actual.
  • La protecció civil. Catàstrofes naturals i provocades.
  • La circulació viària i la responsabilitat ciutadana. Accidents de
   circulació: causes i conseqüències.
 • Bloc 5. La ciutadania en un món global
  • Els conflictes en el món actual: terrorisme, estats fallits, fanatisme religiós i nacionalisme excloent. Accions individuals i col·lectives en favor de la pau, seguretat i llibertat. El paper dels organismes internacionals. Dret internacional humanitari.
  • La pobresa en el món i les seues causes. La lluita contra la
   pobresa i l’ajuda al desenrotllament.
  • Cap a un món més interdependent. La globalització com a motor del desenrotllament: l’eliminació de les traves a la comunicació, els desplaçaments i el comerç. Internet, el món en una pantalla.

Criteris d’avaluació

 • Valorar la llibertat com a projecte de construcció personal.
 • Descobrir els sentiments propis i els dels altres en les relacions interpersonals.
 • Raonar les motivacions de les conductes i eleccions tant pròpies com alienes.
 • Participar en la vida del centre i usar el diàleg per a superar els
 • conflictes en les relacions escolars i familiars.
 • Identificar i rebutjar tota forma de discriminació. Respectar les
 • diferències personals i mostrar autonomia de criteri.
 • Identificar els principis bàsics de les declaracions internacionals dels drets humans i la seua evolució.
 • Distingir i rebutjar situacions de violació dels drets humans.
 • Reconéixer i rebutjar les desigualtats de fet i de dret, en particular les que afecten les dones.
 • Reconéixer els principis democràtics, les institucions fonamentals, l’organització, funcions i formes d’elecció dels òrgans de govern municipals, de la Comunitat Valenciana i de l’Estat espanyol, d’acord tot això amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
 • Valorar la importància fonamental de la participació en la vida
 • política.
 • Reconéixer les funcions que la Constitució assigna a les Forces Armades i als cossos de seguretat de l’Estat.
 • Conéixer les arrels de la pobresa, els diferents tipus de conflictes a què s’enfronta el món actual i els problemes que planteja la seua solució.
 • Conéixer els trets principals de la globalització i valorar la seua
 • capacitat per a generar desenrotllament.
 • Conéixer les principals causes i conseqüències dels accidents
 • de circulació.
 • Identificar els principals senyals i normes de circulació.
 • Distingir i valorar els conceptes de seguretat activa i passiva
 • en els diversos àmbits de la circulació.

Veure en línia: Currículum de totes les matèries de l’ESO al País Valencià

Postdata

Font: DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’ESO de la Comunitat Valenciana


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge